Regulamin świadczenia Usługi Pomocy Prawnej dla Klientów AM-PDB Sp. z o.o. w abonamencie dla osób fizycznych.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. AM-PDB Sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klientów Usług dostępu do pomocy prawnej (zwanych dalej „Usługami”) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 2. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do Umów o świadczenie Usług zawieranych pomiędzy Klientami a AM-PDB Sp. z o.o.

§ 2. Definicje

Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:
1) AM-PDB – AM-PDB Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej pod adresem ul. Kolista 105n/4 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001084977 , NIP 5472243770.
2) Centrum Pomocy Prawnej – telefoniczne centrum obsługi klientów AM-PDB działające pod numerem telefonu 500 665 528, za pośrednictwem którego jest świadczona Usługa, a w jej ramach Pomoc Prawna przez Prawników. Centrum Pomocy Prawnej czynne jest całodobowo.  
3) Usługa – dostęp do Pomocy Prawnej świadczonej przez AM-PDB w zakresie wynikającym z Pakietu, polegająca na zorganizowaniu i pokryciu kosztów dostępu do świadczenia Pomocy Prawnej przez Prawników, przy pomocy narzędzi komunikowania się na odległość lub w kontakcie bezpośrednim. Usługa będzie realizowana wyłącznie na rzecz Klienta.     
4) Prawnik – współpracujący z AM-PDB adwokat lub radca prawny wpisany odpowiednio na listę adwokatów lub radców prawnych, prowadzoną przez właściwe organy samorządu zawodowego adwokatów i radców prawnych; dane Prawnika udzielającego pomocy prawnej są określone podczas świadczenia Usługi.   
5) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę i jest uprawniona do korzystania z Usługi.               
6) Pomoc prawna – Pomoc prawna świadczona w postaci:
-Porady Prawnej, zarówno ustna jak i pisemna,         
-opracowania dokumentu ,
-czynności prawnych i faktycznych, w tym czynności procesowych
podejmowanych osobiście przez Prawnika dotyczących wsparcia w zakresie postępowań karnych związanych z czynami zabronionymi, zarówno zarzucanymi jak i popełnionymi, w związku z legalnie posiadaną lub legalnie używaną przez Klienta Bronią Palną. Usługa świadczona jest wyłącznie przed organami postępowania karnego na obszarze RP, bez względu na etap czy instancję postępowania. Pomoc prawna nie jest świadczona poza granicami RP, ani w związku z wszelkimi postępowaniami prawnymi związanymi z działalnością gospodarczą, a także w związku z czynami, które miały miejsce przed zawarciem Umowy.       
7) Umowa – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Klientem i AM-PDB, na podstawie której świadczona jest Usługa. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
8) Potwierdzenie Zawarcia Umowy – indywidualne potwierdzenie zawarcia Umowy, wskazujące rodzaj zakupionego Pakietu oraz Okres Ważności Usługi, wysyłane do Klienta na podany przez Niego adres mailowy.       
9) Pakiet – produkt abonamentowy określający zakres, liczbę i rodzaj usług Pomocy Prawnej przysługujących Klientowi we wskazanym okresie. Wykaz Pakietów stanowi Załącznik do Regulaminu.             
10) Opłata Abonamentowa – podstawowa opłata cykliczna, ponoszona przez Klienta z tytułu zapewnienia gotowości AM-PDB do świadczenia Usługi. Wysokość Opłaty Abonamentowej zależna jest od rodzaju wybranego Pakietu.          
11) Cykl Rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań finansowych Klienta wobec AM-PDB z tytułu zawartej Umowy, rozpoczynający się w dniu zawarcia Umowy. Kolejne płatności odbywają się zgodnie z terminem wynikającym z wybranego pakietu (miesięczny, półroczny, roczny) wskazanym w Potwierdzeniu Zawarcia Umowy odpowiadającym dacie zawarcia Umowy. Strony Umowy mogą ustalić inny cykl rozliczeniowy w formie pisemnej.
12) Okres ważności usługi – okres, w trakcie którego Klient ma prawo korzystać z Usługi.            
13) Adres mailowy – adres poczty elektronicznej użyty do założenia Konta AM24 i do niego przypisany, służący do identyfikacji Klienta podczas kontaktu z Centrum Pomocy Prawnej AM-PDB.    
14) Konto AM24 – prowadzone w systemie informatycznym oraz dostępne za pośrednictwem sieci Internet indywidualne i zabezpieczone hasłem konto, przypisane do każdego Klienta, do którego dostęp ma wyłącznie Klient, służące do: a) korzystania przez Klienta z Usług, w tym weryfikacji historii płatności;
b) wzajemnego kontaktu Klienta i AM-PDB, w tym przesyłania dokumentów związanych ze świadczoną Usługą; c) zakupu i modyfikacji Pakietu.          
15) Porada prawna – wskazanie, w ramach świadczenia Pomocy Prawnej przez Prawnika, zgodnego z polskim prawem powszechnym rozstrzygnięcia w przedstawionym przez Klienta stanie faktycznym przy pomocy narzędzi komunikowania się na odległość.            
16) Broń Palna – definiowana w art. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2516 z późn. zm.) broń palna, której posiadanie wymaga pozwolenia o którym mowa w art. 10 ust. 2 tejże ustawy, a także broń palna o posługiwaniu się którą stanowi art. 30 (zwana dalej bronią obiektową) oraz służbowa broń palna podmiotów wymienionych w art. 3 pkt 1) ww. ustawy.                                

§ 3. Zawarcie i obowiązywanie Umowy

1. Umowa zawierana jest za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (strona internetowa).

2. Zawarcie Umowy następuje po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. Z chwilą dokonania płatności za Usługę dochodzi do zawarcia Umowy, zgodnie z trybem opisanym w ust. 4.

3. Umowa ulega automatycznemu odnowieniu na kolejny okres wynikający z harmonogramu wybranego pakietu z zastrzeżeniem § 9.

4. Aby zawrzeć Umowę, należy wejść na stronę: www.prawodobroni.org, założyć konto w systemie AM24 i wybrać odpowiedni Pakiet za pomocą przycisku „Kup teraz”, a następnie po zaakceptowaniu regulaminu płatności wybrać odpowiednią formę płatności.

5. Płatność uiszczana jest przez Klienta z góry, najpóźniej pierwszego dnia Cyklu Rozliczeniowego.

7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od AM-PDB paragonu w wersji elektronicznej.

8. AM-PDB przekazuje Klientowi Potwierdzenie Zawarcia Umowy niezwłocznie po zawarciu Umowy na wskazany adres email.

9. AM-PDB zobowiązane jest do zapewnienia Klientowi możliwości korzystania z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z wybranym Pakietem usług przez Okres Ważności Usługi.

10. Umowa ulega rozwiązaniu:

1) z chwilą odstąpienia przez Klienta od Umowy zgodnie z postanowieniami § 8 lub jej rozwiązania przez Klienta;

2) wskutek jej rozwiązania przez AM-PDB, zgodnie z postanowieniami § 9.

§ 4. AM24

1. Klient ma prawo uzyskać dostęp do AM24. Korzystanie przez Klienta z AM24 jest dobrowolne i nie jest niezbędne do korzystania z Usługi, poza przypadkiem nabycia Usługi, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt.

2. Aktywacja konta AM24 możliwa jest za pośrednictwem strony www.prawodobroni.org poprzez skorzystanie z odnośnika „Logowanie” a następnie „Zarejestruj się” i uzupełnienie formularza rejestracyjnego.

3. W trakcie rejestracji, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz potwierdza, że akceptuje politykę prywatności i politykę cookies stosowaną przez AM-PDB.

4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych na formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres email zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Klienta następuje zakończenie procesu rejestracji, które skutkuje utworzeniem konta AM24.

5. Klient nie może udostępniać przysługującego mu do AM24 loginu i hasła osobom trzecim. W przypadku udostępnienia przez Klienta lub niedochowania przez Klienta staranności w przechowywaniu hasła i loginu AM-PDB nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z AM24 przez osoby trzecie.

§ 5. Zakres i sposób świadczenia Usługi

1. Usługa jest świadczona w okresie ważności, w zakresie oraz z uwzględnieniem limitów wynikających z Pakietu.

2. W ramach usługi AM-PDB zapewnia Klientowi:
1) dostęp do Centrum Pomocy Prawnej;
2) dostęp do AM24 poprzez stronę internetową www.prawodobroni.org
3) świadczenie Pomocy prawnej przez Prawników w zakresie wynikającym z Pakietu usług

3. Usługa może być świadczona w następujący sposób:
1) osobiście lub za pomocą połączenia telefonicznego;
2) drogą elektroniczną poprzez adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta;
3) poprzez AM24.

4. Usługa jest świadczona w języku polskim.

5. AM-PDB zobowiązuje się do podejmowania wszelkich działań zmierzających do zapewnienia Klientom świadczenia Usługi z należytą starannością właściwą dla osób posiadających przewidziane przepisami prawa uprawnienia do świadczenia Pomocy Prawnej.

6. Za niewykorzystane Usługi, nie przysługuje Klientowi zwrot uiszczonych opłat. Niewykorzystane Usługi z danego Okresu Rozliczeniowego nie przechodzą na okres następny, ani nie podlegają realizacji po zakończeniu Umowy.

§ 6. Sposób korzystania z Usługi

1.Skorzystanie z Usługi wymaga wykonania połączenia telefonicznego do Centrum Pomocy Prawnej AM-PDB lub w uzasadnionych okolicznościach za pośrednictwem AM24 (formularz kontaktowy). 

2. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego, Klient, w celu identyfikacji, obowiązany jest podać swoje dane identyfikacyjne użyte do założenia konta w AM24 (imię i nazwisko, adres mailowy). 

3. Po dokonanej identyfikacji Klient przedstawia konsultantowi Centrum Pomocy Prawnej AM-PDB informacje, które pozwalają określić rodzaj niezbędnej Usługi.   

4. Klient po połączeniu z Prawnikiem uzyskuje możliwość skorzystania z Pomocy Prawnej podczas bezpośredniej rozmowy z Prawnikiem.

§ 7. Odpowiedzialność

1. Z zastrzeżeniem ustępów poniższych, AM-PDB ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. AM-PDB nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi w wyniku działania siły wyższej. Niezwłocznie po ustaniu przeszkody AM-PDB obowiązane jest przystąpić do świadczenia Usługi.

3. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Pomocy Prawnej ponosi Prawnik.

4. W przypadku, gdy informacje lub dokumenty przekazane przez Klienta do AM-PDB lub Prawnika w celu świadczenia Usługi okażą się błędne, nieprawdziwe lub niepełne, AM-PDB i Prawnik nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę powstałą wskutek przekazania przez Klienta takich informacji lub dokumentów.

§ 8. Odstąpienie od Umowy przez Klienta

1. W przypadku zakupu Pakietu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, strona internetowa) Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, z uwzględnieniem postanowień art. 29 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.). W tym celu Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Jeżeli wykonywanie Usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Klient będący konsumentem zobowiązany jest do złożenia AM-PDB wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie podczas rozmowy telefonicznej z Centrum Pomocy Prawnej AM-PDB lub za pośrednictwem poczty e-mail lub AM24.

4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu powyższego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się wg. rynkowej wartości świadczonych usług.

5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w wypadku, gdy skorzystał on z Usługi w całości przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust.1.

6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, AM-PDB dokonuje zwrotu kwoty zapłaconej przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Potwierdzeniu zawarcia Umowy, według wyboru Klienta.

7. AM-PDB, w zakresie w jakim jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie w zwrocie, jeżeli Klient, pomimo wezwania, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na które ma nastąpić zwrot należności lub gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu. Ponadto AM-PDB nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie w zwrocie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 9. Wypowiedzenie, przedłużenie i rozwiązanie Umowy

1. Jeżeli Klient nie później niż na jeden dzień roboczy przed upływem okresu Cyklu Rozliczeniowego, na który Umowa została zawarta, nie powiadomi AM-PDB o jej wypowiedzeniu, uważa się, że Umowa została przedłużona na okres kolejnego Cyklu Rozliczeniowego.

2. Umowę Klient może wypowiedzieć bez powodu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec ostatniego dnia Cyklu Rozliczeniowego. Klient jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty Abonamentowej w okresie wypowiedzenia Umowy.

3. AM-PDB jest uprawnione do wstrzymania świadczenia Usługi w przypadku opóźnienia w płatności za Usługę lub wpłaty wynagrodzenia w niepełnej wysokości, do czasu dokonania wszystkich zaległych płatności.

4. AM-PDB może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym (drogą mailową lub z wykorzystaniem AM24) poinformowaniem Klienta w przypadku stwierdzenia:
1) udostępnienia przez Klienta osobom trzecim danych umożliwiających korzystanie z Usługi;
2) wykorzystywania przez Klienta świadczonej Usługi w sposób sprzeczny z prawem;
3) niedokonania przez Klienta zapłaty Opłaty Abonamentowej przez okres co najmniej 14 dni

 

§ 10. Wniesienie reklamacji i sposób jej rozpatrzenia

1. Reklamacje dotyczące realizacji świadczonej Usługi można wnosić pisemnie lub drogą elektroniczną.

2. Reklamacje należy składać na adres korespondencyjny: AM-PDB Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej pod adresem ul. Kolista 105n/4, z dopiskiem: Reklamacja AM-PDB lub na adres e-mail: kontakt@prawodobroni.org, podając w temacie wiadomości: Reklamacja AM-PDB.

3. W celu należytego rozpatrzenia reklamacji Klient może zostać poproszony o podanie danych umożliwiających identyfikację oraz o podanie okoliczności faktycznych niezbędnych do należytego rozpatrzenia reklamacji. AM-PDB udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku.

 

§ 11. Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności, klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych jest AM-PDB.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez AM-PDB w celu nawiązania, ukształtowania, realizacji, zmiany, rozwiązania i rozliczenia Umowy, dochodzenia roszczeń oraz w celach archiwizacji. Za zgodą wyrażoną przez Klienta, dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu marketingu własnego AM-PDB (przesyłania newslettera, informowania o akcjach promocyjnych, gromadzenia opinii o Usługach świadczonych przez AM-PDB) dotyczącego produktów i usług świadczonych przez AM-PDB.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, a także ustawowe upoważnienie w zakresie: a) przetwarzania danych niezbędnych do wykonania Umowy z Klientem, którego dane dotyczą, b) w zakresie podjęcia działań poprzedzających zawarcie Umowy – na żądanie Klienta, c) danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 7 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy.

5. Podanie pozostałych danych osobowych, nie wymienionych w ust. 7 jest dobrowolne.

6. W ramach realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być przekazywane Partnerowi właściwemu dla danego etapu realizacji Umowy. Partnerem jest firma współpracująca z AM-PDB, zapewniająca wykonanie poszczególnych usług niezbędnych do realizacji Usług wynikających z Umowy, tj.:
1) dostawca usług pocztowych – Poczta Polska S.A.,
2) podmiot organizujący i zapewniający świadczenie Usługi przez Prawników,
3) osoby świadczące Pomoc Prawną – Prawnicy, których dane będą każdorazowo przekazywane Klientowi przed rozpoczęciem świadczenia Pomocy Prawnej,
4) podmiot prowadzący obsługę księgową, informatyczną oraz prawną.

7. Zakres powierzonych AM-PDB danych osobowych obejmuje, z zastrzeżeniem ust. 8:
a) imię i nazwisko Klienta;
b) adres email Klienta;
c) numer telefoniczny Klienta.

8. AM-PDB i Klient mogą indywidualnie określić zakres przekazanych do przetwarzania przez Klienta danych osobowych.

9. AM-PDB nie wykorzystuje danych osobowych w celach innych niż określone w Regulaminie.

10. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez okres realizacji Umowy, a po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać, AM-PDB, Prawnikowi i w stosunku do nich.

11. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez AM-PDB, w tym profilowaniu.

12. AM-PDB zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści danych osobowych Klienta i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

13. AM-PDB informuje, iż Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

14. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, AM-PDB informuje, iż Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

15. AM-PDB oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

16. AM-PDB informuje, że powołało inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: kontakt@prawodobroni.org.

17. W przypadku reklamacji bądź obiekcji związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, należy je zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Inspektora Danych Osobowych działającego w AM-PDB Sp. z o.o., pod adresem RODO@prawodobroni.org lub mailowo kontakt@prawodobroni.org.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2024 roku.

2. Umowy pomiędzy Klientem a AM-PDB realizowane są na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu zawarcia Umowy.

3. Sądem właściwym dla sporów wynikających z Umowy, jest Sąd właściwy miejscowo dla Klienta.